• 1925 Gibson H-2 Mandola

It was a treat to work on this gorgeous 1925 Gibson H-2 Mandola.